القائمة
Jozef
12.81. Keert gij tot uw vader terug en zegt: 'Onze vader uw zoon heeft gestolen en wij hebben alleen hetgeen wij wisten vermeld en wij konden waarlijk over het ongeziene niet waken.'
12."82. 'En vraag het volk der stad waarin wij waren en de karavaan waarmede wij reisden en wij spreken voorzeker de waarheid.'"""
12."83. Hij (hun vader) zeide: ""Neen, uw ziel heeft een groot iets voor u gering gemaakt. Daarom is geduld passend. Het is mogelijk, dat Allah hen allen te zamen tot mij zal brengen, waarlijk Hij is de Alwetende, de Alwijze."""
12."84. En hij wendde zich van hen af en zeide: ""O ik heb verdriet over Jozef."" En zijn ogen werden gevuld met tranen van smart doch hij bedwong zich."
12."85. Zij zeiden: ""Bij Allah, gij zult niet ophouden over Jozef te praten, totdat gij zijt weggekwijnd of totdat gij te gronde gaat."""
12."86. Hij antwoordde: ""Ik klaag alleen over mijn zorg en verdriet tot Allah en ik weet van Allah, wat gij niet weet."""
12.87. O mijn zonen, gaat en zoekt naar Jozef en zijn broeder en wanhoopt niet aan de genade van Allah, want niemand wanhoopt aan Allah's barmhartigheid dan het ongelovige volk.
12."88. En toen zij (opnieuw) voor hem (Jozef) kwamen, zeiden zij: ""O, Aziez, armoede heeft ons en onze familie getroffen en wij hebben een armzalige geldsom meegebracht, geef ons daarvoor de volle maat en wees liefdadig. Voorzeker, Allah beloont de liefdadigen."""
12."89. Hij zeide: ""Weet gij wat gij Jozef en zijn broeder aandeedt, toen gij onwetend waart?"""
12."90. Zij vroegen. ""Zijt gij dan Jozef?"" Hij zeide: ""Ik ben Jozef en dit is mijn broeder. Allah is ons inderdaad genadig geweest. Voorwaar, wie godvrezend en geduldig is - Allah doet het loon der goeden nooit verloren gaan."""
12."91. Zij antwoordden: ""Bij Allah, waarlijk Allah heeft u boven ons verkozen en wij zijn inderdaad zondaren geweest."""
12."92. Hij (Jozef) zeide: ""Heden zij er geen verwijt tegen u: Moge Allah u vergeven, Hij is de Genadigste der genadigen."""
12.93. Gaat met dit hemd van mij en legt het voor het aangezicht van mijn vader neder, hij zal het begrijpen. En brengt mij uw gehele familie.
12."94. En toen de karavaan (uit Egypte) vertrok, zeide hun vader: ""Ik bemerk voorzeker de geur van Jozef, zelfs al ziet gij mij voor zwakzinnig aan."""
12."95. Zij antwoordden: ""Bij Allah, gij houdt zeker aan uw oude dwaling vast."""
12."96. En toen de drager van de blijde tijding kwam, legde hij het (hemd) voor hem (Jacob) neder zodat hij zekerheid verkreeg. Dan riep hij uit: ""Zei ik u niet: 'Ik weet van Allah wat gij niet weet'?"""
12."97. Zij antwoordden: ""O, onze vader, vraag voor ons vergiffenis voor onze zonden: wij zijn inderdaad zondaren geweest."""
12."98. Hij (Jacob) zeide: ""Ik zal mijn Heer om vergiffenis voor u vragen. Voorzeker, Hij ls de Vergevensgezinde, de Genadevolle."""
12."99. En toen zij tot Jozef kwamen, huisvestte hij zijn ouders bij zich en zeide: ""Komt zoals het Allah behaagt Egypte in vrede binnen."""
12."100. Hij hief zijn ouders op de troon en zij wierpen zich voor hem neder. En hij zeide: ""O mijn vader, dit is de vervulling van mijn vroegere droom. Mijn Heer heeft deze verwezenlijkt. En Hij schonk mij een gunst toen Hij mij uit de gevangenis verloste en u uit de woestijn bracht, nadat Satan tweedracht tussen mij en mijn broeders had gezaaid. Voorzeker, mijn Heer is goedertieren voor wie Hij wil. Waarlijk, Hij is de Alwetende, de Alwijze."""
ابحث في القرآن
الذهاب الى السور
الذهاب الى الآيات