القائمة
Maria
19.61. Tuinen der eeuwigheid, dat is een belofte van het Onzienlijke, welke de Barmhartige aan Zijn dienaren heeft gedaan. Voorwaar, Zijn belofte zal zeker worden vervuld.
19."62. Zij zullen daarin geen ijdel gesprek horen: slechts ""vrede"", en 's morgens en 's avonds zullen zij hun levensonderhoud ontvangen."
19.63. Aldus is het paradijs dat Wij als erfenis geven aan Onze dienaren, die rechtvaardig zijn.
19.64. Wij (engelen) dalen slechts neder op bevel van uw Heer. Aan Hem behoort al hetgeen vóór ons is en al hetgeen achter ons is en al hetgeen er tussen ligt, en uw Heer vergeet nimmer.
19.65. Hij is de Heer der hemelen en der aarde en al hetgeen hier tussen is. Dien Hem derhalve en wees volhardend in Zijn aanbidding. Kent gij Zijn gelijke?
19."66. En de mens zegt: ""Zal ik wanneer ik dood ben, dan tot leven worden terug gebracht?"""
19.67. Herinnert de mens zich dan niet dat Wij hem voorheen hebben geschapen toen hij nog niets was?
19.68. En bij uw Heer, Wij zullen hen en de duivelen zeker verzamelen: dan zullen Wij hen op de knieën rondom de hel plaatsen.
19.69. Dan zullen Wij zeker uit elke groep diegenen onder hen uitkiezen die het opstandigst waren tegen de Weldadige.
19.70. En voorzeker, Wij weten het best wie onder hen het meest verdienen daarin te branden.
19.71. Er is niemand onder u of hij zal er toe komen - dit is een door uw Heer vastgesteld besluit.
19.72. Dan zullen Wij de rechtvaardigen redden en de bozen op hun knieën daarin achterlaten.
19."73. En wanneer Onze duidelijke tekenen aan hen worden voorgehouden zeggen de ongelovigen tot de gelovigen: ""Welke van de twee partijen neemt de beste plaats in en welke is beter als kring?"""
19.74. Hoevele geslachten hebben Wij niet vóór hen verdelgd, die een groter bezit hadden en een beter uiterlijk!
19."75. Zeg: ""De Weldadige geeft degenen die dwalen uitstel totdat zij zullen zien hetgeen waarmee zij worden bedreigd, - zij het de kastijding of het Uur - daarna zullen zij weten wie de slechtste plaats inneemt en wie zwakkere strijdkrachten heeft."
19.76. En Allah vermeerdert leiding voor degenen die leiding volgen. De blijvende goede werken geven een betere beloning en (vormen) de beste toevlucht bij uw Heer.
19."77. Hebt gij hem dan gezien die Onze tekenen verwerpt en zegt: ""Mij zullen zeker rijkdommen en kinderen worden geschonken?"""
19.78. Heeft hij toegang tot het Onzienlijke gehad of heeft hij een belofte uit de hand van de Weldadige ontvangen?
19.79. Neen, hetgeen hij zegt tekenen Wij aan en Wij zullen de straf voor hem vermeerderen.
19.80. En Wij zullen al hetgeen waarover hij spreekt erven en hij zal alleen tot Ons komen.
ابحث في القرآن
الذهاب الى السور
الذهاب الى الآيات