القائمة
De Bij
16.121. Dankbaar voor Zijn gunsten, Hij verkoos hem en leidde hem naar het rechte pad.
16.122. En Wij schonken hem het goede in deze wereld en in het Hiernamaals zal hij zeker tot de rechtvaardigen behoren.
16."123. Dan hebben Wij u (Mohammed) geopenbaard, ""Volg de weg van Abraham, de oprechte, die geen afgodendienaar was."""
16.124. De Sabbat was alleen aan degenen opgelegd, die daaromtrent van mening verschilden, en op de Dag der Opstanding zal uw Heer voorzeker onder hen rechten omtrent hetgeen waarover zij verschillen.
16.125. Roep tot de weg van uw Heer met wijsheid en goede raad en redetwist met hen op een gepaste wijze. Voorzeker uw Heer weet het beste wie van Zijn weg is afgedwaald, en Hij kent degenen goed die juist geleid zijn.
16.126. En indien gij vergeldt, doe dit dan naar mate u onrecht werd aangedaan, maar als gij geduld toont dan is dat voorzeker het beste voor degenen die geduldig zign.
16.127. En wees geduldig, voorwaar uw geduld is alleen met de hulp van Allah (mogelijk). En treur niet over hen (de ongelovigen), noch maak u ongerust over hun plannen.
16.128. Voorwaar, Allah is met degenen, die (God) vrezen en goeddoen.
ابحث في القرآن
الذهاب الى السور
الذهاب الى الآيات